Renginių apžvalgos

2022-08-27 Monsinjoro Jono Gedvilos atminimui pagerbti – koncertas LAIKO ŽENKLAI

By 2022 1 rugpjūčio8 rugpjūčio, 2022No Comments

Monsinjoras Jonas Gedvila
Žymūs apdovanojimai
Sausio 13 – osios atminimo medalis  1992 – 03 – 04
LDK Gedimino ordinas, riterio kryžius  1999 – 06 – 30

Šių metų vasarą, rugpjūčio 3 d. suėjo 100 m. nuo iškilaus Žemaitijos dvasininko Monsinjoro Jono Gedvilos (1922 – 1946 – 2013), žemaičių bajoro, Lietuvos Karališkosios Bajorų Sąjungos nario, gimimo. Būdamas jaunas kunigas jis patyrė sunkią lagerininko dalią Šiaurės Rusijos anglių kasyklose. Nors Tauragės mieste klebonavo tik tris metus (nuo 1978 iki 1981 m.m.), tačiau paliko neišdildomą pėdsaką parapijiečių širdyse. Būrė parapijiečius, mylėjo jaunimą ir vaikus. Buvo rūpestingas tiek dvasinio, tiek medžiaginio Tauragės bažnyčios mūro ganytojas. Skarda apdengė bažnyčios bokštą, stogą, nudažė išorę ir vidų, dekoravo bažnyčios vidų, įvedė šildymą ir pradėjo dviejų mūrinių šoninių bažnyčios altorių atnaujinimą – statybas, kurių vieną suspėjo pabaigti, o jį nelemtai iškėlus iš Tauragės dėl sovietinės valdžios persekiojimų, kito altoriaus darbų pabaiga ir puošyba užsiėmė  mons. Petras Puzaras. Jono Gedvilos iškėlimo iš Tauragės priežastis glūdėjo tame, kad skatino žmonių širdyse Laisvos Lietuvos viltį. Monsinjoro rūpesčiu dažnai be sovietinio saugumo ir partijos žinios pamokslaudavo Tauragės bažnyčioje Lietuvoje tada gerai žinomi kunigai – disidentai: dabar kardinolas arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, mons. Alfonsas Svarinskas (1925 – 2014), mons. Vincentas Vėlavičius (1914 – 1997) ir kiti patriotiškai nusiteikę kunigai. Pažymėtina, kad tuo laiku iš čia paminėtų kunigų – disidentų net du klebonavo Tauragės krašte, Skaudvilės parapijoje – tai mons. Vincentas Vėlavičius ir dabar vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. O mons. Alfonsas Svarinskas buvo kaimyninio Raseinių rajono, Viduklės parapijos klebonas. Taigi Tauragės kraštas buvo tapęs dvasinio neginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir žadinančiu viltį Laisvos Lietuvos rytojumi židiniu ir paramos centru. Žmonės plūsdavo į Tauragės bažnyčią, kai joje pamokslaudavo kunigai – disidentai, gaudydavo kiekvieną laisvos minties gurkšnį, kuriuo dalydavosi savo artimoje aplinkoje. Taip buvo žadinama Laisvos Lietuvos viltis. Mes, tų laikų jaunimas ir vaikai, bažnyčios grupelėse dalindavomės būsimos laisvos Lietuvos įžvalgomis, mokydavomės paslapčia giedoti Tautinę giesmę. Mons. Jonas Gedvila nuolat pasakodavo mums apie Fatimos stebuklo reikšmę lyg tarp kitko paminėdamas, jei Fatimos Dievo Motinai kantriai melsimės už Rusijos atsivertimą, tai to atsivertimo vaisius ragaus ir Lietuva. Nuolat būdavome apdalinami su Fatimos Dievo Motinos ir trijų piemenėlių atvaizdais. Būdami vaikai ir žvelgdami į šv. Fatimos abrozdėlius ir girdėdami Monsinjoro pasakojimus apie piemenėlių nepaprastą vaidmenį tame stebukle jutome, kad nors mes esame tik maži vaikai, bet mūsų malda irgi gali būti svarbi Dievo akyse meldžiant Lietuvai laisvės stebuklo. Neprabėgo ir dešimt metų, kai visa tai išsipildė su kaupu!!!
Prisimindami, kokį neišdildomą pėdsaką yra palikęs mūsų širdyse mons. Jono Gedvilos – Gerojo Ganytojo pavyzdys Tauragės parapijoje, drįsome įamžinti jo atminimą paveikslu – portretu, kurio autorius garsus airių dailininkas Tom Byrne. Atmintina, kad vienas jo tapybos portretas jau kabo Tauragės B. Baltrušaitytės bibliotekoje. Tai Lietuvos žvalgės Marcelės Kubiliūtės, kuri po visų antros sovietinės okupacijos negandų, įkalinimų ir tremčių eilę metų gyveno ir dirbo Tauragės mieste.
Paveikslo rėmime gausiai dalyvavo mons. Jono Gedvilos giminė. Tai: Guoda Gedvilaitė, garsi Lietuvos pianistė, Angelė ir Antanas Gedvilos, Agnė ir Antanas Gedvilos, Vitalija Eidžiūnienė.
Iš Tauragės kilęs Gargždų bažnyčios statytojas ir klebonas, Sibiro tremtinys kan. Jonas Paulauskas.
Taip pat iš Tauragės kilęs ilgametis Detroito, JAV lietuvių klebonas, o neseniai sugrįžus į Lietuvą paskirtas Šiaulių (pietinio) Švč.M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu Gintaras Antanas Jonikas.
Paveikslo rėmime dalyvavo ir tų laikų Tauragės vaikų ir jaunimo grupelė, kurios koordinatorius yra Lietuvos karininkas Jonas Dedūra.
Australijos lietuvių sielovados kapelionas kun. Juozas Deveikis.
Tirkšlių klebonas, Mažeikių r.  kun. dr. Petras Smilgys, kilęs iš Mažeikių parapijos.
Ir, žinoma, Tauragės Švč.Trejybės parapija, bei aš – kun. Egidijus Arnašius.
Rugpjūčio 27 d., šeštadienį, mons. Jono Gedvilos portreto pristatymo proga vyksiančių Šv. Baltramiejaus atlaidų išvakarėse Tauragės kultūros rūmuose, visus kviečiame į garsios Lietuvos pianistės Guodos Gedvilaitės fortepijoninės muzikos rečitalį.

Kun. Egidijus Arnašius
Airija