Kultūros paveldo tarnyba

Kultūros paveldo tarnybos veikla

By 2020 17 sausio No Comments

Kultūros paveldo tarnyba (toliau KPT) yra Kultūros centro, kurio steigėjas – Tauragės rajono savivaldybės taryba, struktūrinis padalinys, darbą atliekantis savarankiškai, pasirenkant savarankiškai darbo metodus. KPT darbas reikalauja specialių įgūdžių ir paveldosaugą reguliuojančių teisės aktų žinojimo.

KPT sudaro Kultūros paveldo tarnybos vadovas ir Kultūros paveldo tarnybos vyresnysis specialistas.

KPT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais valstybės norminiais aktais, savivaldybės Tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais ir tarnybos nuostatais.

Kultūros paveldo tarnyba atlieka savivaldybėms priskirtas (ribotai savarankiškas) ir savarankiškas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas:

 • tarpininkauja tarp valdytojų ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau Departamentas);
 • perduoda pranešimus apie kultūros paveldo objektų paskelbimą saugomais visiems asmenims, kurių daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus tokio objekto teritorijos ribose yra registruotos Nekilnojamojo turto registre; 
 • tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Departamentui nustatytos stebėsenos tvarka;
 • informuoja Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų teritorijų ir vietovių;
 • teikia kultūros paveldo objektų valdytojams įstatymais pagrįstus privalomus reikalavimus;
 • įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
 • prisideda prie nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimo bei tobulinimo;
 • sudaro su valdytojais valstybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis (savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu);
 • teikia Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai ataskaitas apie savivaldybės tarybos paskelbtus saugomus objektus;
 • sudaro ir išduoda savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų apsaugos reglamentus; 
 • teikia įstatymais pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra kultūros paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus;
 • teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimą naudotis nekilnojamuoju turtu, duomenis;
 • administruoja kultūros paveldo objektų tvarkybą (savivaldybės tarybos paskelbtuose saugomuose objektuose);
 • teikia išvadas ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai pasiūlymai atitinka paveldosauginius reikalavimus; 
 • tikrina, kaip vykdomas paveldosaugos įstatymas bei kiti teisės aktai, kontroliuoja kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą;
 • rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą;
 • inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui;
 • bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
 • sudaro sąlygas pasinaudoti KPT sukaupta oficialiąja dokumentine medžiaga apie kultūros paveldo objektus, kai kitų tarnybų darbuotojai rengia ar vykdo savo veiklos sferos projektus (sporto, turizmo, etnologijos ir kitose srityse);
 • rūpinasi kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimu pagal LR Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą;
 • kaupia kraštotyrinę medžiagą, ją sistemina, saugo ir teikia metodinę paramą kraštotyrininkams.