Mišrus choras TREMTINYS

Vadovas Romualdas Eičas

Tel. +370 653 60882

Repeticijų darbo grafikas

Choras susikūrė 1988 m. pirmoji vadovė – Stefanija Peteraitienė, nuo 1995 m. kolektyvui vadovauja Romualdas Eičas. Choras koncertavo Kaliningrado srityje, katalikiškos bažnyčios Sovetske atidaryme, Pasaulio lietuvių dainų šventėse, yra nuolatinis tremtinių chorų švenčių „Leiskit į Tėvynę“ (Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Utenoje, Marijampolėje), taip pat tradicinės šventės Ariogaloje „Laisvės ugnis ateities kartoms“ dalyvis. Dalyvauta Žemaitijos tremtinių chorų festivalyje Kuršėnuose, chorų šventėje kompozitoriaus Stasio Šimkaus atminimui „Kur bakūžė samanota“ Jurbarke, tremtinių chorų šventėje Mažeikiuose.

2008 m. birželio 22 d. Tauragėje vyko respublikinė Politinių kalinių ir tremtinių poezijos ir dainų šventė.